Wakker dier misleiding

22-08-2018

Vandaag wil ik het met jullie hebben over het bovenstaande bericht wat op 20 augustus door Wakker Dier de wereld werd ingeholpen. Zij refereren hierbij aan een artikel van NRC en een onderzoek van de WUR (links vind je hieronder). Nadat ik de kop van Wakker Dier had gelezen en vervolgens het artikel klopte er voor mijn gevoel al direct iets niet aan. NRC heeft een inhoudelijk net artikel geschreven. Dat wat ze schrijven laat grote afnames zien in problematiek en komt overeen met de cijfers van Wur. Het rapport van Wur is een aanvulling op een rapport uit 2011. Hierin worden diverse vergelijkingen gemaakt tussen gangbare (regulier) kip en concept kip (supermarktconcept, beter leven en biologisch). Tevens wordt gekeken naar de eerder bekende cijfers van 2011 en nu. De kop van Wakker Dier stelt echter:

Plofkip verdwijnt uit de winkelschappen. Maar ketens zoals McDonald's en KFC schotelen hun klanten nog steeds dit dierenleed voor. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat jaarlijks 50 miljoen kippen last hebben van pijnlijke voetzweren. En 95 procent (!) is gefrustreerd, doordat ze op elkaar gepropt leven in dichte stallen zonder afleidingsmateriaal.

Gaan we nu kijken naar de cijfers dan leert ons dit het volgende:

Er is een ruime stijging (ruim 30%) van stallen die overgestapt zijn van reguliere houderij naar een andere vorm van houderij.

WUR zegt hierover in het rapport:

Door het vleeskuikenbesluit en autonome ontwikkelingen is de levenskwaliteit van ca. 250 miljoen reguliere kuiken per jaar verbeterd. Vermindering van de majeure problemen op het gebied van pootproblemen en frustratie door huisvestingsverbetering zijn daarvan het meest in het oog springend. Door de grootschalige introductie en uitgroei van de diverse concepten naast de reguliere sector ervaren jaarlijks additioneel naar schatting ruim 100 miljoen dieren een aantoonbaar betere kwaliteit van leven door het minder optreden van huisvestings- en genetica gerelateerd ongerief.

Dit zijn dus juist enorm positieve cijfers. De aantallen voetzoolproblemen worden door WUR in de reguliere houderij in 2011 op 50% gezet, nu is dit nog maar 15 tot 20% Bovendien geldt voor de concept gehouden kippen maar een percentage tussen 0 en 10%.

Dan beginnen ze over het feit dat 95% van de kippen gefrustreerd zou zijn. Nu wordt er in het rapport van Wur over 4 verschillende soorten frustratie gesproken. Frustratie door verminderde mobiliteit, niet in staat natuurlijk gedrag te uiten door prikkelarme omgeving, ontbreken verhoogde rustplaats/zitstok, en niet in staat natuurlijk gedrag te uiten door hoge bezettingsdichtheid. Gezien het feit dat men spreekt over een percentage van 95% moeten we aannemen dat dit gaat over het niet in staat zijn natuurlijk gedrag te uiten door prikkelarme omgeving, gezien hier als enige 95% in de reguliere houderij wordt benoemd. Ook hier zien we verbetering ten opzichte van 2011 en geldt dit wederom alleen voor de regulier gehouden kippen, de concept gehouden kippen wordt een percentage kleiner dan 10% aangeduid. Ook is de mate van ongerief van belang. Hierbij wordt categorie 1.1 vermeldt. Dit houdt in dat het dier een lichte mate van ongerief ondervind, niet resulterend in gedragsstoringen.

Bovendien is kiloknaller een graag geziene term van Wakker Dier. Ook dit is misleidend, Wakker Dier kijkt namelijk alleen naar keurmerken. Niet alle bedrijven melden zich aan voor bepaalde keurmerken. Een biologisch gehouden dier, waarbij het bedrijf geen keurmerk heeft aangevraagd, heeft wel degelijk een goed leven, maar valt derhalve toch onder de kiloknaller.

In conclusie kunnen we dus stellen dat Wakker Dier de reguliere sector wil wegzetten als de gehele sector. Dit terwijl we in beide segmenten een grote vooruitgang zien en een stijging van ruim 30% in overstap van reguliere houderij naar concepthouderijen. We zien echter enorme sprongen vooruit in de pluimveesector en vinden dit absoluut een compliment richting de sector waard. Op bijna alle punten die Wur heeft onderzocht en vergeleken met de cijfers van 2011 wordt beter gescoord en zijn significante verbeteringen zichtbaar in welzijn. Het wegzetten van de gehele sector als zijnde regulier gehouden kippen is dan ook onjuist en we moeten dan ook concluderen dat de kop van wakker dier zeker misleidend is.

bronnen:

https://www.kipinnederland.nl/feiten-en-cijfers
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/boeren-zorgen-steeds-beter-voor-dieren-aantal-boeren-dat-keurmerk-beter-leven-plakt-verdubbeld~bc67b275/
https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81589ned&D1=a&D2=55&D3=l&VW=T
https://edepot.wur.nl/190225
https://files.wakkerdier.nl/app/uploads/2018/08/16100651/2018-WUR-update-ongerief-Vleeskuikens.pdfhttps://www.nrc.nl/nieuws/2018/08/19/hoe-plofkip-uit-nederland-verdween-a1613545